Regulamin uczestnictwa

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji jest Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-564) ul. Koszykowa 6.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w agendzie konferencji oraz zobowiązuje się do ich publikacji na stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia danej konferencji.
 4. Wszystkie wygłaszane prezentacje są objęte prawami autorskimi prelegentów i mogą służyć jedynie w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie udziału oraz warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konferencji jest płatny.
 2. Uczestnikiem Konferencji może być każda zainteresowana osoba – z określonej grupy docelowej, która zarejestruje się online i po odnotowaniu wpłaty otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie, że została zarejestrowana. Ilość Uczestników jest ograniczona. Organizator poinformuje na stronie danej konferencji o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Uczestnictwo osób z poza grupy docelowej konferencji rozpatrywane jest w trybie indywidualnym.
 4. Uczestnictwo w konferencji obejmuje: udział w części prezentacyjnej, możliwość odwiedzenia stoisk wystawienniczych firm które prezentują swoje produkty podczas przerw zaplanowanych w trakcie konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, przerwę lunch-ową oraz imienny certyfikat.
 5. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych w trakcie trwania konferencji.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego online.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 9. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna osoba, pod warunkiem poinformowania Organizatora o tej zmianie i przesłaniu danych takiej osoby najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem konferencji.
 10. Uczestnik konferencji pod żadnym pozorem nie może dystrybuować materiałów promocyjnych, informacyjnych, ani prowadzić żadnych czynności handlowych bez uprzedniej zgody Organizatora.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 7 dni kalendarzowych lub mniej przed planowanym terminem konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. zobowiązuje się do zapłacenia 100% wartości wyszczególnionej  w zamówieniu.
 12. Wszelkie zmiany, reklamacje czy prośby o anulowanie zgłoszenia należy przesyłać na adres: magdalena.bednarek@trademedia.us .

 

Ochrona danych osobowych i przetwarzanie danych

 1. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach danej konferencji.
 2. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w konferencji.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych rejestracyjnych Partnerom współpracującym z Organizatorem w ramach danej konferencji oraz na przesłanie uczestnikowi informacji marketingowej.
 5. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać dokumentację fotograficzną i video. Uczestnictwo w konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 6. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 7. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 8. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej danej konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z konferencją.
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.