speaker-info

Stephen Mellor

Dyrektor ds. technicznych w Industrial Internet Consortium

Stephen Mellor jest dyrektorem ds. technicznych (CTO) w organizacji non profit Industrial Internet Consortium, gdzie kieruje działem zajmującym się zgodnością z normami oraz priorytetami technologii i bezpieczeństwa Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Pełniąc tę rolę koordynuje działalność kliku grup roboczych i zespołów zajmujących się inżynierią, architekturą, bezpieczeństwem oraz komputerami testowymi (ang. testbed). Ponadto jest współprzewodniczącym 2 grup roboczych: Definicji, Taksonomii i Architektury Referencyjnej oraz Przypadków Użycia w Publicznej Grupie Roboczej ds. Systemów Cyber-fizycznych amerykańskiego Państwowego Instytutu Standaryzacji i Technologii, NIST – odpowiednika polskiego Urzędu Miar (NIST CPS PWG – National Institute for Standards and Technology Cyberphysical System Public Working Group).
Jest dobrze znanym konsultantem technicznym od metod tworzenia systemów czasu rzeczywistego i systemów wbudowanych, sygnatariuszem Manifestu Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania (Agile Manifesto) oraz wykładowcą kontraktowym na Państwowym Uniwersytecie w Canberze (Australia). Stephen jest autorem takich książek, jak “Opracowywanie strukturalne systemów czasu rzeczywistego” (“Structured Development for Real-Time Systems”), “Cykle życia obiektów” (“Object Lifecycles”), “Wykonywalny język UML” (“Executable UML”) i “Zasady architektury MDA” (“MDA Distilled”).
Do niedawna był on głównym specjalistą w dziale oprogramowania wbudowanego firmy Mentor Graphics oraz założycielem i prezesem firmy Project Technology, Inc przed jej wykupieniem. Brał udział w wielu pracach związanych z językiem UML i modelowaniem w Grupie Zarządzania Obiektowego (Object Management Group, OMG) oraz był członkiem Rady Architektury OMG, która jest finałową techniczną bramą dla wszystkich standardów OMG. Stephen był przez dziesięć lat Przewodniczącym Rady Doradczej w periodyku IEEE Software, oraz dwukrotnie redaktorem goszczącym tego magazynu, niedawno w wydaniu opisującym opracowywanie oprogramowania MDSD.

Prelekcje